25 September 2013

Khabi yun bhi hua ke aqal ne sath na diya


Khabi yun bhi hua ke aqal ne sath na diya

Khabi aisa hua ke ek jumle main sab samajne lagy

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...